Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

1. Издаване на удостоверение за осигурителен доход УП2 

2. Издаване  на удостоверение за осигурителе стаж УП3

3. Уточняване на разлики между издадено УП и данните от информационната система но НОИ

4. Предложения, жалби, сигнали

5. Анкента карта за извършени административни услуги от ОУ "Христо Смирненски" - Ген. Тошево

6. Преместване на ученици в държавните и общински училища.

7. Издаване на удостоверене за валидиране на компетентности в съответствията с изискванията за завършен клас, етап или основна степен на образование.

8. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от І до VІ в уилище на чужда държава.

9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства.

 
2017
http://smirnenski-gt.org/